Úvod Jasle Ako pracujeme ?

Ako pracujeme ?

Deti sú rozdelené do dvoch tried podľa veku.
Trieda  1-2 ročné detičky a trieda 2-3 ročné detičky.

  • V našich jasličkách pracujeme podľa Štátneho vydelávacieho programu - ISCED 0
  • Detičky pracujú v malých skupinkách s kvalifikovaným personálom.Pani učiteľky prispôsobujú aktivity potrebám a záujmom detí.
  • Detičky sa naučia samostatnosti,pričom kladieme dôraz na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky a logického myslenia,poznajú básničky a pesničky,hudobno-pohybové hry,riekanky.

​